ارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارش‌گر ویژه در زمینه اشکال امروزی نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصب‌های مرتبط : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارش‌گر ویژه در زمینه اشکال امروزی نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصب‌های مرتبط : www.iranhrc.org

ارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارش‌گر ویژه در زمینه اشکال امروزی نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصب‌های مرتبط : www.iranhrc.org

گزارش‌گر ویژه اطلاعات موثق و قابل اطمینان را دریافت می‌کند. وی این اطلاعات را در قالب اظهارنامه یا درخواست فوری یا خلاصه‌ای از اطلاعات یا مورد مربوط به موارد ادعا نقض حقوق بشر، اشکال امروزی نژادپرستی، تبعیض ‌نژادی و عدم تساهل دولت مربوطه، انتقال می‌دهد تا مقام‌های آن کشور را مجبور کند تحقیقات لازم درباره همه حوادث یا موارد فردی را انجام دهند. همچنین، گزارش‌گر ویژه از دولت مربوطه می‌خواهد وی را از نتیجه تحقیقات انجام‌شده آگاه کند.   ارائه گزارش درباره موارد نقض حقوق بشر، شناسایی و تشخیص درست اشکال امروزی تبعیض نژادی را ممکن خواهد ساخت. تحلیل این قبیل موارد از نقض حقوق بشر و پاسخ‌های دولت، به درک بهتر مظاهر تبعیض ‌نژادی و شناسایی و تعیین شاخص‌های اشکال امروزی آن کمک می‌کند.   لطفا توجه فرمایید که بر اساس یک قانون کلی درخواست‌های فوری و اظهارنامه‌ها تا زمان ارائه گزارش سالانه گزارش‌گر ویژه به کمیسیون حقوق بشر، محرمانه باقی خواهد ماند. گزارش‌گر ویژه در گزارش سالانه خود به کمیسیون حقوق بشر، به طور رسمی خلاصه‌ای از این اطلاعات و پاسخ‌های دریافتی از سوی دولت‌ها را لحاظ می‌کند.  

ارسال شکایت به رویه‌های ویژه

گزارش‌گر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در زمینه اشکال امروزی نژادپرستی، تبعیض نژادی، بیگانه‌هراسی و تعصب‌های مرتبط

نشانی:OHCHR-UNOG 8-14 Avenue de la Paix 1211 Geneva 10 Switzerland نمابر: +41 22 917 90 06 ایمیل: urgent-action@ohchr.org  

Type at least 1 character to search