ارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارشگر ويژه قاچاق انسان : www.iranhrc.org

اسناد حقوق بشرارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارشگر ويژه قاچاق انسان : www.iranhrc.org

ارسال اطلاعات و شکایات فردی به گزارشگر ويژه قاچاق انسان : www.iranhrc.org

گزارش‌گر ویژه هنگامی که خشونتی‌ علیه قربانیان قاچاق انسان (افرادی که قاچاق شده‌اند) رخ دهد و در شرایطی که حفاظت از حقوق انسانی آن‌ها با ناکامی همراه بوده است، اقدام می‌کند. این اقدامات شامل کسب اطمینان از جبران کافی خشونت‌هایی که این افراد متحمل می‌شوند و نیز ارائه خدمات کافی پزشکی، روان‌پزشکی، اجتماعی و دیگر کمک‌های ضروری به آنان می‌شود. همچنین، گزارش‌گر ویژه در مواردی که قوانین و یا سیاست‌ها ممکن است تاثیری منفی بر حقوق انسانی قربانیان قاچاق انسان در کشور محل تولد، ترانزیت یا مقصد آن‌ها داشته باشد و نیز در مواردی که شاید تلاش‌ها برای مبارزه یا جلوگیری از قاچاق انسان تاثیری بر حقوق انسانی افراد مربوطه، مهاجران، پناه‌جویان یا همه شهروندان  آن کشور یا کشورهای مربوطه داشته باشد، وارد عمل خواهد شد. گزارش‌گر ویژه در موارد قاچاق انسان در داخل همان کشور (قاچاق داخلی) نیز اقدام خواهد کرد.   هر گاه گزارش‌گر ویژه اطلاعاتی را درباره قاچاق فردی یا گروهی از افراد که با نقض قریب قریب‌الوقوع حقوق انسانی خود مواجه هستند یا از تداوم نقض حقوق انسانی خود رنج می‌برند دریافت کند، درخواست‌های فوری را ارسال خواهد کرد. درخواست‌های فوری ماهیت انسان‌دوستانه دارند. گزارش‌گر ویژه با استفاده از درخواست‌ها فوری بی‌درنگ به دولت مربوطه درباره وضعیتی خاص هشدار می‌دهد و از آن دولت می‌خواهد گزارش‌گر ویژه را از اقداماتی که انجام داده است آگاه کند تا وی از احترام کامل به حقوق انسانی افراد فوق‌الذکر اطمینان به دست آورد.   اگر گزارش‌گر ویژه اطلاعاتی را درباره موارد نقض حقوق بشر قربانیان قاچاق انسان به دست آورد که مربوط به گذشته باشد، نگرانی خود را به همراه خلاصه‌ای از این اطلاعات با هدف روشن شدن موضوع، برای دولت‌ یا دولت‌های مربوطه ارسال می‌کند.   گزارش‌گر ویژه از همه دست‌اندرکاران مربوطه و افراد آگاه می‌خواهد تا هر گونه اطلاعات موثقی را که درباره اوضاع و شرایط قاچاق انسان یا موارد نقض حقوق بشر قربانیان قاچاق انسان در اختیار دارند، برای او ارسال کنند. برای تحقق این هدف، گزارش‌گر وِیژه این برگه اطلاعات را با هدف تسهیل در روند ارسال اطلاعات در اختیار افراد قرار داده است. متعاقبا، گزارش‌گر ویژه شاید شرایط را با دولت‌ها مطرح کند و نظرات و مشاهدات آن‌ها درباره موضوع را بخواهد.  

برگه مربوط به اطلاعات- پرسشنامه

گزارش تماس‌ها به شورای حقوق بشر

   

Type at least 1 character to search