آنها نمایندگان کارگران ایران نیستند

اسناد حقوق بشرآنها نمایندگان کارگران ایران نیستند

آنها نمایندگان کارگران ایران نیستند

نامه اعتراضی سندیکای شرکت واحد به فدراسیون جهانی کارگران

آنها نمایندگان کارگران ایران نیستند

دوشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۲ – ۱۳ مه ۲۰۱۳

سنديكاي كارگران شركت واحد طی نامه ای اعتراض خود را نسبت به حضور نمايندگان اعزامي از سوي وزارت كار, تعاون و رفاه اجتماعي در نشست سا لانه سازمان جهاني كار در ژنو اعلام كرد. سندیکای کارگران شرکت واحد طی این نامه نمایندگان اعزامی جمهوری اسلامی را نمايندگان واقعي كارگر ان ايران ندانسته و خواستار رسيدگي به اين شكايت شد متن این نامه به شرح زیر است : از سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه به فدراسيون جهاني كارگران حمل و نقل ITF موضوع: شكايت سنديكاي كارگران شركت واحد از عد م اجراي مقرارات حقوق بنيادين كار به ويژه مقاوله نامه 87و 98توسط وزارت تعاون كار و رفاه اجتماعي سنديكاي كارگران شركت واحد به عنوان عضوITFاز آن نهاد كارگري معتبر بين الملي در خواست مي نمايد كه موضوع شكايت اين سنديكا را از عدم رعايت حقوق بنيادين كار بويژه مقاوله نامه هاي 87و 98در جمهوري اسلامي ايران در نشست سالانه سازمان بين الملي كار مطرح و پي گيري نموده ، با توجه به سابقه پنجاه ساله عضويت كشور ما در آن نهاد بين الملي و الزام مسئولان كشورها به اجراي اين حقوق و با توجه به عدم رعايت اين مقررات به ويژه حق آزادي تشكيل سند يكا هاي مستقل كارگري از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران ، افرادي كه به عنوان نماينده كارگران ايران به آن مجمع اعزام شده اند, نمايندگان واقعي ميليونها كارگر ايران محسوب نشده و نمي تواننداز آن مجمع اعتبار نامه دريافت نمايند. بطور مثال اين نمايندگان در جريان سر كوبي ها و اخراج هاي اعضاي سنديكاي شركت واحد در ساليان گذشته و از جمله اخراج آقايان ابراهيم مددي ، حسن سعيدي ، حسين كريمي سبزوار ، ناصر محرم زاده ، وحيد فريدوني ، علي نورياني ،خانم فرحناز شيري و زنداني شدن آقاي رضا شهابي و نقض حقوق آقايان اكبر پير هادي و حسن كريمي هيچگونه همكاري و حمايتي از اين كارگران انجام نداده اند و بلكه با مراجع دولتي و امنيتي عليه سنديكاي شركت واحد و اعضايش فعاليت نموده اند سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ارديبهشت 92

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search