آشنایی با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد

اسناد حقوق بشرآشنایی با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد

آشنایی با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد

راهنمای جامعه مدني

آشنایی با برنامه حقوق بشر سازمان ملل متحد

يکشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۱ – ۲۷ ژانويه ۲۰۱۳

کنشگران و فعالان در مسیر یک جامعه مدني نیازمندند , عميقا شيوه هاي كار نهادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي حقوق بشر رادرك كنند و بر آنها تسلط داشته باشند. “برای حقوق بشر در ایران- سودویند “ بر اساس همین ضرورت و برای تسهيل چنين تلاش توانفرسایی ؛ اين نوشتار را که برگرفته از کتاب خانم ناوانتم پیلای , کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میباشد ؛ در چند قسمت ارائه خواهد کرد. مدافعان حقوق بشر، سازمان هاي غيردولتي و همه ساير عوامل ذينفع جامعه مدني كار حقوق بشر خود را به شيوه هايي گوناگون انجام مي دهند: آنها اطلاعات خود را در ميان مي گذارند؛ از اجراي حقوق بشر حمايت و به آن رسيدگي مي كنند؛ موارد نقض حقوق بشر را گزارش مي دهند و به قربانيان كمك مي كنند؛ و براي ايجاد ضوابط جديد حقوق بشر تلاش مي نمايند. آنها اين فعاليت ها را با آگاهي از جوامع و مخاطبان خود انجام مي دهند. آنها صداي مظلومان را به مكان هايي مي رسانند كه بدون كمك آنها ممكن است در دسترس قربانيان نباشند مانند مجامع و ساز و كارهاي بين المللي حقوق بشر. يك جامعه مدني نيرومند و مستقل، كه بتواند آزادانه فعاليت كند، و در زمينه حقوق بشر مطلع و ماهر باشد، عنصري اساسي در تضمين حمايت پايدار از حقوق بشر در سطح ملي است. بنابراين فعالان جامعه مدني شركاي اساسي در نظام حقوق بشر سازمان ملل هستند. مسلما اين نياز وجود دارد كه فعالان جامعه مدني نیازمندند عميقا شيوه هاي كار نهادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي حقوق بشر رادرك كنند و بر آنها تسلط داشته باشند. بر همین اساس و برای تسهيل چنين تلاش توانفرسايي اين نوشتار را که برگرفته از کتاب خانم ناوانتم پیلای کمیسیر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میباشد ؛ در چند قسمت ارائه خواهیم کرد. این سری از نوشتارها عموما به سه بخش تقسيم شده اند: – نهاد و ساز كار مربوطه چيست؛ – چگونه كار مي كند؛ – فعالان جامعه مدني چگونه مي توانند به آن دسترسي پيدا و با آن كار كنند. فعالان جامعه مدني چه كساني هستند؟ لازم است پیش از هر بحثی ؛ تعریفی از ” فعالان جامعه مدنی ” که مخاطب این نوشتارها میباشند ارائه دهیم . فعالان جامعه مدني افرادي هستند كه داوطلبانه در شكل هاي مشاركت و اقدام عمومي بر محورمنافع، مقاصد يا ارزش هاي مشتركي كار مي كنند كه با آرمان هاي سازمان ملل متحد سازگار است. اين نوشتار خطاب به فعالان جامعه مدني است كه به ترويج و حمايت از حقوق بشر همگاني مي پردازند، براي مثال: • مدافعان حقوق بشر؛ • سازمان هاي حقوق بشر (سازمان های غير دولتی ، انجمن ها، گروه هاي قرباني) ؛ – سازمان هاي متكي بر مسائل مربوطه؛ – ائتلاف ها و شبكه ها (حقوق زنان، حقوق كودكان، حقوق مربوط به محيط زيست) ؛ – اشخاص دارای معلوليت و سازمان هاي نماينده آنان؛ – گروه هاي متكي بر جامعه (مردمان بومي، اقليت ها) ؛ – اتحاديه ها (اتحاديه هاي كارگري و صنفي، انجمن هاي حرفه اي مانند انجمن هاي روزنامه نگاران، انجمن هاي وكلاي دادگستري، انجمن هاي قضات، اتحاديه هاي دانش آموزي و دانشجويي)؛ – جنبش هاي اجتماعي (جنبش هاي صلح، جنبش هاي دانش آموزي و دانشجويي، جنبش هاي طرفدار مردم سالاري)؛ – افراد حرفه اي كه به طور مستقيم به برخورداري از حقوق بشر كمك مي كنند (امدادگران امور بشر دوستانه، وكلاي دادگستري، پزشكان و امدادگران پزشكي)؛ – اقوام قربانيان؛ و – موسسات عمومي كه فعاليت هايي به منظور ترويج حقوق بشر انجام مي دهند (مدارس، دانشگاه ها،و نهادهاي پژوهشي). كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد الف – برنامه حقوق بشر سازمان ملل برنامه حقوق بشر سازمان ملل براي ترويج و حمايت از حقوق بشر همه مردم در همه جا فعاليت مي كند. اين فعاليت به وسيله موسسات و كارگزاري هاي گوناگون حقوق بشر سازمان انجام مي شود، و شامل نهادها و ساز و كارهاي مختلفي است كه در اين كتاب به آنها پرداخته شده، كه همگي داراي هدف مشترك ترويج و حمايت از حقوق بشر مورد توافق بين المللي مدني، فرهنگي، اقتصادي، سياسي و اجتماعي هستند يعني حقوقي كه بيش از 60 سال پيش در اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام شد. دفتركميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد ؛ به عنوان نهاد جهاني در زمينه حقوق بشر مسئول رهبري برنامه حقوق بشر ملل متحد و ترويج و حمايت از همه حقوق بشرتعيين شده براساس منشور ملل متحد و قانون بين المللي حقوق بشر است. آرمان دفتر، جهاني است كه در آن همه از حقوق بشر برخوردار باشند و به اين حقوق به طور كامل احترام گذاشته شود. مي كوشد حمايت از همه حقوق بشر همه مردم را محقق سازد، مردم را توانمند کند تا حقوق خود را بشناسند و به آن تحقق بخشند و به كساني كه مسئول حمايت از چنين حقوقي هستند در زمينه تضمين اجراي آنها ياري دهد. ب – دفتر كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل OHCHR بخشي از دبيرخانه سازمان ملل است و به وسيله كميسر عالي حقوق بشر، “منصبي كه در 1993 به وجود آمد”، رهبري مي شود. 1 این دفتر با طيفي از عوامل که پيوسته در حال گسترش است ، از جمله دولت ها، نهادهاي ملي حقوق سازمان هاي غيردولتي و ساير فعالان جامعه مدني همكاري مي كند تا تعهد نسبت به حقوق بشر را تا حد امكان تقويت كند و گسترش دهد. كميسر عالي به عنوان مقام اصلي حقوق بشر سازمان ملل به منزله مرجعي اخلاقي و صدايي براي قربانيان عمل مي كند. كميسر عالي ماموريت و ارزش هاي دفتر را هدايت مي كند، اولويت هاي آن را شناسايي و تعيين مي نماید، و فعاليت هاي آن را به پيش مي برد. كميسر عالي درباره موقعيت و بحران هاي حقوق بشر در خواست ها وبيانيه هاي عمومي مي دهد؛ با دولت ها براي تقويت حمايت از حقوق بشر ملي وارد گفتگو مي شود؛ و مدام سفر مي كند تا از انتشار پيام هاي حقوق بشر در همه جاي جهان اطمينان حاصل كند، حرف هاي كساني را كه حقوق آنان نقض شده بشنود و با افراد وسازمان های فعال در زمينه حقوق بشر ارتباط برقرار كند. كميسر عالي مي كوشد ضوابط حقوق بشر را در همه برنامه هاي سازمان ملل بگنجاند تا تضمين شود صلح و امنيت، توسعه، و حقوق بشر سه ستون اساسي نظام ملل متحد پيوند متقابل داشته و يكديگر را تقويت كنند، و حقوق بشر اساس همه فعاليت هاي سازمان ملل را تشكيل دهد. با توجه به اين كه كميسر عالي به طور علني و آشكار درباره موقعيت جهاني حقوق بشر سخن مي گويد و با مسئول دانستن دولت ها براي انجام و عدم انجام بعضي از فعاليت ها با معافيت از مجازات خاطيان مبارزه مي كند؛ بايد انتظار داشت كه كميسر عالي و دفتر كميساريا گاهي هدف انتقاد محافل گوناگون قرار گيرند. بنابراين بسيار مهم است هنگام طرح ديدگاه ها و نگرش هاي حقوق بشر در گفتگوها، كه معمولادرفضايي سياست زده انجام مي شود، اساس كار دفتر بر بي طرفي، دقت و همگانيت و فراگيري حقوق بشر استوار باشد. خانم ناوانتم پیلای كميسرعالي كنوني درسپتامبر 2008 به اين مقام منصوب شد. پيش از وي خانم لوئیز آربور ( 2004-2008) عهده دار این مقام بود مقر OHCHR در Palais Wilson در ژنو، سوئيس است و دفتري در مقر سازمان ملل در نيويورك دارد. حضور اين نهاد با بيش در از 900 كارمند، كه بيش از نيمي از آنان در مناطق كار مي كنند، شامل تيم ها و دفاتر كشوري، دفاتر منطقه اي، مشاوران حقوق بشر، و واحدهاي حقوق بشر در هيات هاي صلح سازمان ملل است. ماموريت كميسر عالي حقوق بشر ماموريت كميسر عالي بر اساس قطعنامه 141/48 مجمع عمومی : • ترويج و حمايت از همه حقوق بشر براي همه؛ • دادن توصيه به نهادهاي ذيصلاح نظام ملل متحد براي بهبود ترويج و حمايت از همه حقوق بشر؛ • ترويج و حمايت از حق توسعه؛ • ارائه كمك فني براي فعاليت هاي حقوق بشر؛ • هماهنگ كردن برنامه هاي سازمان ملل در زمينه آموزش و اطلاعات همگاني مربوط به حقوق بشر؛ • ايفاي نقشي فعالانه در حذف موانع در مسير تحقق حقوق بشر؛ • ايفاي نقشي فعالانه در پيشگيري از ادامه نقض حقوق بشر؛ • گفتگو با دولت ها به منظور تضمين احترام به همه حقوق بشر؛ • تقويت همكاري بين المللي؛ • هماهنگ كردن فعاليت هاي مربوط به ترويج و حمايت از حقوق بشر در كل نظام ملل متحد؛ و • بهينه سازي،وفق دادن،تقويت وافزايش كارآيي تشكيلات حقوق بشرسازمان ملل متحد. ج – كار و فعاليت هاي OHCHR OHCHR مي كوشد ضوابط حقوق بشر در زندگي روزمره همه مردم در همه جا به اجرا در آيد. دفتر به اين منظور با دولت ها، پارلمان ها، نهادهاي قضايي، پليس و مقامات زندان، نهادهاي ملي حقوق بشر، سازمان هاي غيردولتي و طيفي گسترده از ساير فعالان حقوق بشر، علاوه بر شركاي سازمان ملل همكاري مي كند تا نسبت به حقوق بشر آگاهي و احترام به وجود آورد OHCHR افراد را توانمند مي سازد تا مدعي حقوق خود شوند و به كشورها در اجراي تعهدات حقوق بشر آنها. كمك مي كند. سازمان هاي غيردولتي محلي، ملي و بين المللي حقوق بشر بخشي حياتي از جنبش بين المللي حقوق بشر و شريكي بنيادي براي OHCHR هستند. آنها در مورد نقض حقوق بشر به جهان هشدار مي دهند، از قربانيان دفاع مي كنند، به وسيله آموزش، و تلاش براي بهبود و اعتلا از این حقوق حمايت وآن ها را ترويج مي كنند . رابطه بين OHCHR و جامعه مدني رابطه اي پويا و مبتني بر همكاري است كه در تمام بخش هاي OHCHR جريان دارد. حوزه هاي فعاليت OHCHR طيف كامل حقوق بشر را در بر مي گيرد. هر فعاليتي تكميل كننده و مرتبط با فعاليت هاي ديگر آن است و جزيي لازم از ماموريت آن را تشكيل مي دهد. كار موضوعي آن کاستی ها در نظام حقوق بشر موجود را شناسايي و هدف مي گيرد، حمايت و پژوهش و رسيدگي به مسائل معاصر، مانند تغيير آب و هوا و خشونت مبتني بر جنسيت را در چار چوب حقوق بشر رهبري مي كند. OHCHR در فعاليت خود در زمينه تعيين ضوابط، به ايجاد ضابطه هاي بين المللي جديد براي پيشبرد حمايت و استحقاق وبرخورداری ازحقوق بشر مساعدت مي كند. هدف فعاليت آن در زمينه نظارت ،حصول اطمينان از اين امر است كه اين ضابطه ها چنان که باید اجرا شوند و به اين ترتيب به تبديل شدن حقوق بشر به واقعيت كمك می كند. OHCHR از طريق كار خود در زمينه اجرا در محل، به دنبال نشانه هاي هشدار اوليه از بحران ها و خرابي وضعيت حقوق بشر است، به دولت ها پيشنهاد كمك فني مي دهد و آماده اعزام پرسنل و منابع هنگام بروز بحران ها است. OHCHR همچنين براي افزايش آموزش حقوق بشر و آگاهي درباره آن فعاليت مي كند و مي كوشد مردم را قادر سازد به حقوق خود دسترسي پيدا كنند و با استفاده موثر از نهادها و ساز و كارهاي حقوق بشر سازمان ملل، خود عامل و موحب تغيير شوند، هدفي كه الهام بخش نگارش وتدوین اين كتاب بود. بودجه فعاليت هاي OHCHR از بودجه عادي سازمان ملل و از كمك هاي داوطلبانه كشورهاي عضو، سازمان هاي بين دولتي، بنيادها و افراد تامين مي شود. حوزه هاي كار موضوعي OHCHR حوزه هاي جديد حمايت و تعيين ضوابط حقوق بشر را بر محور مجموعه اي گسترده از موضوعات و مسائل بررسي مي كند. در زمينه هاي حقوقي و سياستگذاري مشورت مي دهد، پژوهش و تحقيقات بنيادي به عمل مي آورد، بحث ها و مشاوره ها درباره مسائل و گرايشات در حال ظهوررا تسهيل مي كند، و به دنبال مشاركت ها در مسائل موضوعي با طيفي از عوامل ذينفع در حقوق بشر است و بهترين شيوه ها را ترويج مي كند. حوزه هاي كار موضوعي آن شامل موارد زير است: • عدم وضدیت با تبعيض • كودكان • تغيير آب و هوا و محيط زيست • حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از جمله حقوق بهداشت، مسكن، غذا و آب • – =اچ آي وي / ايدز • ارزيابي و برنامه ريزي كشوري حقوق بشر • حقوق بشر و كسب و كار • حقوق بشر و ضديت با تروريسم • حقوق بشر و معلوليت • آموزش و تعليم حقوق بشر • تبديل اصول حقوق بشر به صورت اموري رايج در جوامع • تحقيقات و نظارت درباره حقوق بشر • حقوق بشر در عمليات صلح • مردمان بومي و اقليت ها • آرمان هاي توسعه هزاره و حق توسعه، از جمله كاهش فقر • نژادپرستي • حكومت قانون و مردم سالاري، از جمله اعمال وبرقراری عدالت، حكومت مطلوب، پاسخگويي و مسئوليت پذيري، ابتكارهايي براي پيشگيري از مصونيت خاطيان از مجازات و مبارزه با فساد • سياستگذاري هاي امنيتي • تجارت و جهاني شدن • قاچاق • اجراي موقت عدالت • حقوق بشر زنان و جنسيت اين برنامه ها مي كوشند نظر كارشناسانه و تفكر جديدي در موضوعات مرتبط و همه جانبه منتخبي تزريق ( وارد) كنند كه براي برنامه حقوق بشر سازمان ملل همچون برابري و عدم تبعيض داراي اهميت ويژه هستند، آنها به گروه ها و مسائلي مي پردازند كه شايسته توجه ويژه هستند مانند قربانيان تبعيض نژادي، اقليت ها و مردمان بومي، حقوق زنان و جنسيت، معلوليت، قاچاق و مردم تحت تاثير اچ آي وي / ايدز همكاري در زمينه پيشگيري از مصونيت خاطيان از مجازات و حكومت قانون مجموعه به روز شده اصول براي مبارزه با مصونيت از مجازات خاطيان و اصول و رهنمودهاي اساسي در زمينه حق دادخواهي و جبران خسارت در سال 2005 نهايي شدند. پس از آماده کردن متون اوليه OHCHR جلسات مشورتي براي گفتگو و اظهارنظر ترتيب داد. چند سازمان غيردولتي ، بين المللي در اين جلسات شركت كردند از جمله كميسيون بين المللي حقوقد انان، عفو بين الملل،ديده بان حقوق بشر، و مركز بين المللي تامين موقت عدالت. سازمان هاي غيردولتي ديدگاه هاي بين المللي و ملي كارگزاري هاي شريك را ارائه و امكان گنجاندن نيازها و تجربه هاي ميداني (محلی) و منطقه اي در پيشنويس ها را فراهم كردند. مجمع عمومي اصول اساسي و رهنمودها درباره حق دادخواهي و جبران خسارت را در 2005 تصويب كرد. كميسيون حقوق بشر سابق نيز در 2005 به مجموعه به روز شده اصول مبارزه با مصونيت خاطيان رسيدگی کرد. OHCHR براي انتشار اطلاعات درباره اين دو مجموعه اصول و بحث درباره راهبردها براي اجراي ملي آنها چند دوره (كارگاه) آموزشي تشكيل داد. OHCHR و هيات هاي صلح سازمان ملل، تعدادي از علاوه بر پرسنل از دفاتر منطقه اي سازمان هاي غيردولتي از كشورهاي رها شده از مناقشه، فعالانه در اين دوره هاي آموزشي شركت كردند. اين سازمان هاي غيردولتي محلي درزمينه اشاعه و انتشاراين اصول وحصول اطمينان از اجرای آن ها اهميت اساسي دارند. كار با دولت ها براي حصول اطمينان از تحقق و اجراي اين ضوابط نقش مهمي است كه سازمان هاي غيردولتي به اجراي آن ادامه مي دهند تا تضمين كنند حقوق تعيين شده در اين اسناد تحقق يابند. براي اطلاعات بيشتر، نگاه كنيد به: مجموعه اصول به روز شده براي حمايت و ترويج حقوق بشر از طريق اقدام براي مبارزه با مصونيت خاطيان ● و ؛ (E/CN.4/2005/102/Add.1) اصول و رهنمودهاي اساسي درباره حق دادخواهي و جبران خسارت براي قربانيان نقض هاي شديد قانون ● بين المللي حقوق بشر و نقض هاي جدي قانون بين المللي حقوق بشر (قطعنامه 60/147 مجمع عمومي). تعيين ضابطه و نظارت OHCHR مي كوشد پژوهش، نظر كارشناسي، مشورت و خدمات اداري با عالي ترين كيفيت به نهادها و ساز و كارهاي اصلي حقوق بشر سازمان ملل در شرايطي ارائه دهد كه آنها وظايف خود را در زمينه تعيين ضابطه و نظارت، مساعدت به ايجاد و تدوين قانون و حقوق بين المللي حقوق بشر و تضمين اجراي ضابطه هاي مورد توافق حقوق بشر انجام مي دهند. اين نهادها و ساز و كارها عبارتند از: ● شوراي حقوق بشر و ساز و كارهاي آن، براي مثال، رويه هاي ويژه، ساز و كار رسيدگي ادواري جهاني، رويه شكايت، كميته مشورتي، مجمع ويژه، مجمع مسائل اقليت ها، و ساز و كار كارشناسي در زمينه حقوق مردمان بومي ● نهادهاي معاهده اي حقوق بشر. OHCHR به تقويت توانايي جامعه مدني براي استفاده موثر از برنامه حقوق بشر سازمان ملل متعهد است. در فصل هاي بعد شيوه هاي گوناگون كه جامعه مدني مي تواند با نهادها و ساز و كارهاي حقوق بشر سازمان ملل از طريق OHCHRمشاركت و به آنها كمك كند، بررسي شده است: ● فصل چهارم به نهادهاي معاهده حقوق بشر مي پردازد؛ ● فصل پنجم به شوراي حقوق بشر و ساز و كارهاي آن، از جمله كميته مشورتي، مجمع اجتماعي، مجمع مربوط به مسائل اقليت ها، ساز و كار كارشناسي درباره حقوق مردمان بومي، گروه كاري نا محدود مربوط به حق توسعه و تعدادي از ساز و كارهاي مربوط به اعلاميه و برنامه اقدام دوربان رسيدگي مي كند؛ ● فصل ششم به رويه هاي ويژه مي پردازد؛ ● فصل هفتم به بررسي ادواری جهاني اختصاص دارد؛ ● فصل هشتم چگونگي تسليم شكايت درباره نقض ادعايي حقوق بشر را شرح مي دهد. براي تازه ترين اطلاعات درباره كار OHCHR در زمينه تعيين ضابطه و نظارت لطفا به وب سايت OHCHR نگاه كنيد. عملي كردن و اجراي حقوق بشر ضابطه هاي حقوق بشر اگر اجرا نشوند ارزش چنداني ندارند. كشورهاي در دوره پس از مناقشه يا فاقد منابع يا مهارت براي اجراي تعهدات خود در زمينه حقوق بشر نياز به كمك دارند. بنابراين OHCHR منابع قابل توجهي را براي پشتيباني از با مشاركت كشورها مي كوشد کمبود ها و خلا ها OHCHR تلاش هاي ملي براي حمايت از حقوق بشر اختصاص مي دهد در زمينه اجراي حقوق بشر، از جمله خلا هاي مربوط به دانش و اطلاعات، ظرفيت، تعهد و امنيت را پر كند. OHCHR از طريق كار اجرايي در محل، مي كوشد اطمينان حاصل كند كه: ● مسئولان ملي از ضابطه هاي بين المللي حقوق بشر و طرز تبديل آنها به قانون، مقررات و سياست ها اطلاع داشته باشند؛ ● توانايي مقامات دولتي و جامعه مدني براي رسيدگي به مسائل حقوق بشر بيشتر شود ؛ ● مسئولان دولتي از تعهدات خود در زمينه حقوق بشر آگاه باشند و براي غلبه بر موانع تحقق حقوق بشر تدابير موثر به عمل آورند؛ ● از دارندگان حقوق در برابر سياست هايي كه امنيت شخصي آنان را تهديد مي كند، بهتر حمايت شود. ● OHCHR براي نشان دادن واكنش به نيازهاي حقوق بشر در همه جا در موقعيت بهتري قرار داشته باشد. حضور و دفاتر ميداني OHCHR واكنش هاي مناسب و موثر به چالش هاي حقوق بشر را با همكاري نزديك دولت ها، نظام به تلاش ها براي OHCHR ملل متحد و سازمان هاي غيردولتي و ساير اعضاي جامعه مدني فراهم می سازند. براي مثال گنجاندن ضوابط بين المللي حقوق بشر در قوانين ملي كمك مي كند و درباره ايجاد و انجام وظيفه نهادهاي ملي حقوق بشر مستقل مشورت مي دهد . OHCHR همچنين با قوه قضائيه، پليس نظامي و پارلمان ها درباره ضوابط بين المللي. مربوط به كار آنها همكاري مي كند و به آنها در زمينه حقوق بشر آموزش مي دهد، درباره نهاد معاهده و گزار ش دهي بررسي ادواری جهاني توصيه مي دهد، و برنامه هايي براي آموزش حقوق بشر تدوين مي كند. جامعه مدني همکاری حياتي در همه فعاليت هاي ميداني OHCHRاست. در اينجا به نمونه هايي از مشاركت و همكاري جامعه مدني با OHCHR در همه جا اشاره مي شود: ● آگاه كردن OHCHR نسبت به وخامت وضعيت حقوق بشر و گرايش هاي در حال ظهور؛ ● ارائه اطلاعات به OHCHR درباره وضعيت هاي حقوق بشر، تحولات و سوء استفاده هاي ادعايي در سطح محلي و ملي؛ ● OHCHR فعاليت در مشاركت با در زمينه سمينارها و كارگاه هاي آموزشي حقوق بشر، برنامه هاي آموزش حقوق بشر، و در زمينه طرح هاي ملي و منطقه اي براي افزايش آگاهي از حقوق بشر ● كار كردن با OHCHR براي حمايت از تصويب معاهدات حقوق بشر و اجراي آنها. شامل دفاتر كشوري، دفاتر منطقه اي، واحدهاي حقوق

print version     Home
                   

نظر شما؟

Type at least 1 character to search